Nekretnine

Na posao ne vraćaju ni Vladina komisija, ni Upravni sud

[ad_1]

Uprkos brojnim rješenjima u svoju korist, bivši službenik Uprave za katastar i državnu imovinu Aleksandar Rašović iz Podgorice, koji je bio zaposlen u toj instituciji na neodređeno vrijeme od 2007, skoro tri godine nema posao i ne prima platu.

Prethodno, kako je ispričao „Vijestima“, tadašnji direktor Dragan Kovačević nije donio bilo kakvo pravno valjano rješenje i obrazloženje sa pravnom poukom zbog kojeg Rašović, doktor nauka, ostaje bez posla.

Komisija za žalbe Vlade Crne Gore usvojila je više žalbi Aleksandra Rašovića i poništila rješenje Uprave. Upravni sud u decembru 2020. presudio je u korist Rašovića.

Za septembar je, kako su „Vijestima“ kazali iz Uprave za katastar i imovinu, zakazano i saslušanje.

Današnja Uprava za katastar i državnu imovinu formirana je u januaru 2021, spajanjem nekadašnje Uprave za katastar i Uprave za imovinu.

Dragan Kovačević na čelu Uprave bio je od juna 2012. do jula 2020. godine. Optužen je za nezakonito prisvajanje državnog zemljišta u zoni Morskog dobra. Kovačević je u bjekstvu od 24. februara, nakon što je izašao iz Istražnog zatvora. Umjesto Kovačevića, za prvog čovjeka Uprave imenovan je Koča Đurišić.

Rašović je „Vijestima“ ispričao da je 1. jula 2019. tadašnji direktor donio rješenje kojim se on kao zaposleni na neodređeno vrijeme, stavlja na raspolaganje organu za upravljanje kadrovima, za potrebe internog tržišta rada. Rašović tvrdi i da je to učinjeno „bez pravno valjanog obrazloženja“.

Komisija za žalbe, kao drugostepeni organ, sredinom oktobra iste godine, dodaje on, donijela je rješenje kojim se usvaja žalba Rašovića i poništava rješenje Uprave za katastar i državnu imovinu. Uprava, međutim, kako je kazao, nije postupila po rješenju Komisije, već je 31. decembra 2019. donijela novo o upućivanju na interno tržište rada, „identično kao i prvo“, koje je Komisija već oborila.

Rašović
Rašovićfoto: Privatna arhiva

„Dana 26.12.2019. godine u prostorijama Uprave za katastar i državnu imovinu već sam saslušavan po pozivu po tri rješenja Komisije za žalbe, gdje sam izjavio da u cjelosti ostajem pri svemu datom u rješenjima Komisije i da Uprava za katastar i nekretnine nikad nije utvrdila činjenično stanje u konkretnoj situaciji, izjašnjenja i činjenice, te da sam zbog nepotpunog i nepravilno utvrđenog činjeničnog stanja u konkretnoj situaciji i pogrešno primijenjenog materijalnog prava, pobio sva protivustavna, protivzakonita i protivpravna rešenje Uprave, kao i da mi Uprava, shodno Zakonu o upravnom postupku, nikad nije omogućila uvid i učešće i upoznavanje u navedenim predmetima“, kazao je Rašović „Vijestima“.

Komisija je novim rješenjem od 24. decembra 2020, ponovo usvojila njegovu žalbu i poništila rješenje Uprave od 31.12.2019.

„Kao besmisleno i pravno neodrživo“, kazao je on, dodajući da je u njegovu korist, početkom decembra 2020. godine, dobijena i presuda Upravnog suda.

Tvrdi i da, na do tada poslate zahtjeve za postupanje po rješenjima Komisije i presudi Upravnog suda, prvostepeni organ „nikad nije reagovao, odgovorio, niti donio nova na zakonu zasnovana rješenja u zakonskom roku od 30 dana“.

„Već se ćutanje administracije mjeri u godinama. Dana 12.02.2021, kao službenik Uprave za katastar i državnu imovinu sam se obratio sa devet zahtjeva na postupanje po presudi Upravnog suda, kojom se moja tužba usvaja i drugih drugostepenih organa u cilju rješavanja mojih predmeta, a tiču se neisplaćenog dijela zarade za 2019. godinu, neisplaćene zarade od 01.01.2020. godine, uplate doprinosa i osiguranja, pristup službenim prostorijama…“, ispričao je Rašović.

Početkom aprila prošle godine, kako je rekao, imao je i sastanak kod tadašnjeg v. d. direktora Koče Đurišića, od kojeg je, proed ostalog, zahtijevao donošenje novih, na zakonu zasnovanih rješenja, u skladu sa presudom Upravnog suda i rješenjima Komisije za žalbe.

„Kako bih se konačno vratio na posao i počeo da ostvarujem svoja prava. V. d. direktora Đurišić mi je tada obećao rješavanje mog slučaja te nedjelje ili najkasnije sljedeće“, tvrdi Rašović.

Od početka marta 2021. do 19. jula 2022, on je Upravi uputio trinaest urgencija – zahtjeva za postupanje shodno presudama sudova i rješenjima drugostepenih organa, kao i rješenjima i mišljenjima drugih državnih institucija.

„Od prvostepenog organa nikad nisam dobio konkretan odgovor na poslate zahtjeve, niti su postupili po zakonu. Umjesto donošenja novog, na zakonu zasnovanog rješenja o povratku na posao, i isplate novčanih sredstava u roku od 30 dana, Uprava za katastar i državnu imovinu donosi ponovo primitivno, protivustavno, protivpravno i protivzakonito rješenje broj 01-012/21-5518/45-19 od 06.07.2021. godine o upućivanju na interno tržište rada od strane v. d. starješine organa Koče Đurišića, što je mimo svakog zakonskog roka i zdravog razuma. Rješenje je identično protivustavno, protivpravno i protivzakonito, kao što su već sva prethodna oborena“, kaže Rašović.

Krajem aprila, on je dobio još jedno rješenje Komisije za žalbe, kojim se „po ko zna koji put“ opet usvaja njegova žalba i poništava rješenje Uprave iz jula 2021.

„Zahtjevima i urgencijama sam se prvostepenom organu obratio i za dobijanje potvrde o zaposlenju, kako bih mogao da se prijavim na konkurse/oglase preko Uprave za kadrove“, kaže Rašović. Tvrdi i da je Đurišić odbijao da mu dostavi potvrdu i na taj način mu onemogućio da se prijavi na konkurse.

„Jedan od takvih je i konkurs Uprave za kadrove od 07.02.2022, za mjesto direktora Uprave za katastar i državnu imovinu. Kao zainteresovana strana i službenik Uprave za katastar, poslao sam 26. februara i 09. marta 2022. dva zahtjeva za izjašnjenje Upravi za katastar i državnu imovinu i Upravi za kadrove, povodom oglasa za mjesto direktora Uprave za katastar, kao i inicijativu za vršenje inspekcijskog nadzora Ministarstvu javne uprave 17.02.2022. i tražio hitno postupanje na predmetni zahtjev i da ospore i ponište javni konkurs broj 02-100/22-220/3 od 07.02.2022. godine, sve dok se ovo pravno pitanje ne riješi i omogući svim zainteresovanim kandidatima da se prijave. Čak je i Uprava za kadrove moj zahtjev službeno proslijedila MJU“, kazao je Rašović „Vijestima“, dovodeći u pitanje to što je Đurišić izabran za direktora, „iako upravo on nije dozvolio drugima zainteresovanim kandidatima da se prijave“.

Rašović se, kako je rekao „Vijestima“, u vezi sa problemom obraćao i ostalim državnim instucijama i organima, žaleći se na ćutanje administracije.

Pored ostalih, kao resor koji vrši nadzor nad Upravom, obraćao se i Ministarstvu finansija. Bivši ministar Milojko Spajić uputio je krajem aprila 2021. dopis Đurišiću da postupi po zakonu, što je, kaže Rašović, direktor Uprave ignorisao.

„Čime starješina organa ulazi duboko u zonu krivične odgovornosti zbog nesavjesnog rada u službi i zloupotrebe službenog položaja“, kazao je on.

O slučaju Rašovića, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda donio je dva mišljenja – krajem oktobra 2021. i sredinom aprila ove godine. Mišljenja Zaštitnika su ponovo bila u korist bivšeg zaposlenog Uprave za katastar.

Pored ostalog, MJU, odnosno Odjeljelje upravne inspekcije, donijelo je nekoliko obavještenja (rješenja) kojima ukazuje na nepravilnosti Uprave u odnosu na oštećenog Rašovića, sa ukazivanjem da su starješina organa Uprave Đurišić i Uprava za katastar i državnu imovinu povrijedili Ustav, odnosno ustavno pravo nepostupanjima i neodgovaranjima.

Uprava za kadrove u novembru 2021. takođe je ukazala da je, zbog neizdavanja potvrde o zaposlenju, v. d. direktora Uprave za katastar, Rašoviću onemogućio prijavu na javne konkurse.

„Kao eksperta iz oblasti korporativnog upravljanja, menadžmenta, finansijskog upravljanja i kontrola i Odbora direktora, doktora nauka sa više desetina objavljenih naučno-istraživačkih radova, čudi da navodno ne postoji potreba za mojim profilom i reakcija, a primljeno od strane trenutnog starješine organa u zadnjim mjesecima više desetina službenika raznih profila po ugovoru, već Koča Đurišić svjesno nastavlja sa diskriminišućim, protivustavnim, protivpravnim i protivzakonitim radnjama sa ozbiljnim elementima krivične odgovornosti i zloupotrebe službenog položaja“, kazao je Rašović.

I ministar finansija u 43. Vladi, Aleksandar Damjanović, upoznat je sa slučajem Rašovića, a „Vijestima“ su iz njegovog resora odgovorili da su „sva pitanja u vezi sa postupanjem oko radnog angažmana državnih službenika i namještenika koji rade u državnim organima predmet postupanja starješina organa“, a da je „Ministarstvo finansija nadležno za kontrolu sprovođenja javnih politika“.

Uprava: Naslijedili smo predmet, nadamo se da će biti riješen na obostrano zadovoljstvo

Iz Uprave za katastar i državnu imovinu kazali su da su, uvidom u spise predmeta, konstatovali da je bivša Uprava za nekretnine donijela Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji 2019, kojim se Rašović, zbog izmjene unutrašnje organizacije, stavlja na raspolaganje organu za upravljanje kadrovima, za potrebe internog tržišta rada i utvrđivanja mogućnosti njegovog odgovarajućeg raspoređivanja.

”Takođe kao naslijeđeno stanje u spisima predmeta konstatovali smo da obrazloženje tog rješenja je da radno mjesto na koje je imenovani bio raspoređen u Sektoru za razvoj ljudskih resursa Pravilnikom tadašnje Uprave za nekretnine to radno mjesto nije predviđeno, jer je došlo do ukidanja Sektora za ljudske resurse u kojem je imenovani bio raspoređen. Ne ulazeći u razloge i donesena rješenja bivše Uprave za nekretnine koja je pokrenula postupak i imenovanog stavila na raspolaganje organu za upravljanje kadrovima za potrebe internog tržišta rada koji postupak je vodila u periodu od 2019. do dana njenog ukidanja januara 2021. koji nije okončan, ova Uprava je naslijedila predmet, upoznala se sa spisima predmeta i u skladu sa presudom Upravnog suda nastavila postupak”, kazali su “Vijestima”.

Dodali su i da je Upravni sud poništio rješenje Komisije za žalbe, da Komisija u dužem vremenskom periodu nije bila formirana.

”Takođe Vas upoznajemo da je imenovani predao tužbu Osnovnom sudu u Podgorici protiv tužene Crne Gore Uprave za katastar i državnu imovinu, zbog odluka bivše Uprave za nekretnine, radi naknade štete, koji je postupak u toku pred nadležnim sudom”, kazali su “Vijestima”.

Tvrde i da su Rašoviću izdali potvrdu o radnom iskustvu.

Dodali su i da je, u skladu sa presudom Upravnog suda i rješenju Komisije za žalbe, prije obraćanja redakcije, Uprava Rašoviću proslijedila poziv za saslušanje.

Saslušanje će, kako su naveli, biti održano u septembru, a u Uprava, kako su kazali “u daljem postupku postupiti u skladu sa zakonom”.

”Nadamo se da će se ovaj predmet riješiti na obostrano zadovoljstvo stranaka u postupku, a u skladu sa zakonom”, naveli su u odgovoru.


Vijesti[ad_2]

Source link

Slični članci

Akcije, nekretnine ili zlato? Ili SHORT SA DOLARIMA, LONG SA BITKOINOM: Kako ulagati danas?

NinaG

Kvadrat kuće ide do 1.300 evra!

NinaG

Kako osigurati kapital od inflacije i svjetske krize

NinaG